VƯỜN XANH RAU SẠCH THÀNH TÂM

  Địa Chỉ: Hẻm 226, Đường số 8, KP3 Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức.
  Điện Thoại: 0969 350 496 Tuấn - Hotline: 0888 068 179 Mr Khương

Giới Thiệu Dịch Vụ Vườn Xanh Rau Sạch Thành Tâm

D�ch vụ �� cúng Tâm Linh

Chào mừng Quý vá»� Ä�ã Ä�ến vá»�i Website Công ty CP DV Ä�á»� Cúng Tâm Linh!

Ä�ầu tiên, Công ty Cá»� phần Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng Tâm Linh xin gá»­i tá»�i Quý vá»� lá»�i chào trân trá»�ng và lá»�i chúc sức khá»�e!

Công ty Cá»� phần Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng Tâm Linh Ä�ược thành lập ngày 21 tháng 12 nÄ�m 2012, là doanh nghiá»�p Ä�ầu tiên cung cấp sản phẩm “Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng trá»�n gói (cung cấp trá»�n gói Lá»� vật cho mâm cúng) vá»�i sứ má»�nh tạo ra những sản phẩm có giá trá»� vá»� vật chất lẫn tinh thần góp phần giữ gìn truyá»�n thá»�ng vÄ�n hóa Viá»�t hÆ°á»�ng vá»� cá»�i nguá»�n.

Xuất phát từ quan Ä�iá»�m lợi ích mà doanh nghiá»�p có Ä�ược tất cả là nhá»� vào sá»± tín nhiá»�m, ủng há»� của khách hàng nên chúng tôi luôn hoạt Ä�á»�ng vá»�i tiêu chí: “Cung cấp dá»�ch vụ vượt hÆ¡n sá»± mong Ä�ợi của khách hàng”. Khách hàng là trá»�ng tâm, hết lòng phục vụ khách hàng.

Công ty Cá»� phần Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng Tâm Linh hÆ°á»�ng tá»�i trá»� thành công ty chất lượng hàng Ä�ầu trong lÄ©nh vá»±c cung cấp “Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng trá»�n gói”, chúng tôi luôn Ä�ứng trên quan Ä�iá»�m của khách hàng, chủ Ä�á»�ng nắm bắt nhu cầu của thá»� trÆ°á»�ng, nhằm tạo ra sản phẩm dá»�ch vụ khác biá»�t, thiết thá»±c và tiá»�n ích mang Ä�ến cho má»�i nhà.

Chúng tôi cam kết sản phẩm Ä�ầy Ä�ủ vá»� sá»� lượng, ngon, thẩm mỹ, hợp vá»� sinh, giá cả hợp lý, Ä�úng giá»� và thuận tiá»�n, không ngừng cải tiến sản phẩm, dá»�ch vụ.

Công ty Cá»� phần Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng Tâm Linh hiá»�n nay hân hạnh Ä�ược phục vụ Quý Khách hàng tại Ä�á»�a bàn TP. Há»� Chí Minh và má»�t sá»� tá»�nh lân cận cách TP. Há»� Chí Minh 40 km nhÆ°: Bình DÆ°Æ¡ng, Long An, Ä�á»�ng Nai vá»�i các dá»�ch vụ:

 • Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng trá»�n gói 24/24
 • Dá»�ch vụ Tá»� chức tiá»�c
 • Dá»�ch vụ Tá»� chức sá»± kiá»�n

Vá»�i Ä�á»�i ngÅ© nhân viên có trình Ä�á»� chuyên môn, nghiá»�p vụ vững vàng, vÄ�n hóa ứng xá»­ chuẩn má»±c, luôn tiếp Ä�ón khách hàng vá»�i thái Ä�á»� niá»�m ná»�, thân mật nhất. Chúng tôi luôn Ä�á»� cao tinh thần tập thá»�, tá»�i Ä�a hóa lợi ích mang lại cho khách hàng. Công ty Cá»� phần Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng Tâm Linh hy vá»�ng sẽ trá»� thành công ty giá trá»� và hấp dẫn Ä�á»�i vá»�i khách hàng.

Chúng tôi xin chân thành cảm Æ¡n sá»± hợp tác, sá»± tin cậy của Quý khách hàng dành cho Công ty Cá»� phần Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng Tâm Linh trong suá»�t thá»�i gian qua, và trong tÆ°Æ¡ng lai sắp tá»�i! Mong rằng chúng tôi sẽ trá»� thành ngÆ°á»�i Ä�á»�ng hành của Quý Khách trong quá trình gặt hái “hÆ°ng thá»�nh”.

“Má»�i nhà có TÂM LINH,
                                                 Khắp nÆ¡i Ä�ược HÆ°ng Thá»�nh”

CÔNG TY Cá»� PHẦN Dá»�CH VỤ Ä�á»� CÚNG TÂM LINH
TAM LINH OFFERING SERVICES CORPORATION

Tên viết tắt: TALIN CORP

Trụ sá»� chính: 296 Ä�Æ°á»�ng sá»� 10 (Cây Trâm), PhÆ°á»�ng 9, Quận Gò Vấp, Thành Phá»� Há»� Chí Minh
Giấy chứng nhận Ä�Ä�ng ký kinh doanh sá»� 0312061209 do Sá»� Kế hoạch Ä�ầu tÆ° Tp. HCM cấp.
Sá»� tài khoản: 152205689 ngân hàng Á Châu (ACB) – PGD Thạch Ä�à
�i�n thoại: (84-8) 3831 4028


Hotline:  0966 69 59 19 Ms Thu


Fax: (84-8) 3831 4029

Website: http://docungtamlinh.com.vn - http://dichvudocung.com

TẦM NHÌN

 • Trá»� thành Công ty chất lượng hàng Ä�ầu trong lÄ©nh vá»±c cung cấp sản phẩm “Dá»�ch vụ Ä�á»� cúng trá»�n gói”, bằng cách Ä�ứng trên quan Ä�iá»�m của ngÆ°á»�i tiêu dùng Ä�á»� tạo ra sản phẩm thiết thá»±c và tiá»�n ích mang Ä�ến cho má»�i nhà.
 • Trá»� thành Công ty hấp dẫn và giá trá»� Ä�á»�i vá»�i Khách hàng.
 • Trá»� thành Công ty Ä�áng mÆ¡ Æ°á»�c, nÆ¡i mà nhân viên luôn tá»± hào vá»�i công viá»�c và tận hÆ°á»�ng cuá»�c sá»�ng có chất lượng cao.

SỨ M�NH

 • Tạo ra những sản phẩm có giá trá»� vá»� vật chất lẫn tinh thần, góp phần gìn giữ truyá»�n thá»�ng vÄ�n hóa Viá»�t hÆ°á»�ng vá»� cá»�i nguá»�n.

NGUYÊN TẮC HOẠT Ä�á»�NG

Xuất phát từ quan Ä�iá»�m lợi ích mà doanh nghiá»�p có Ä�ược tất cả là nhá»� vào sá»± tín nhiá»�m, ủng há»� của Khách hàng nên Chúng tôi hoạt Ä�á»�ng luôn vá»�i tiêu chí: “Cung cấp dá»�ch vụ vượt hÆ¡n sá»± mong Ä�ợi của Khách hàng” và xác Ä�á»�nh vận hành doanh nghiá»�p trên nguyên tắc:

 • HÆ°á»�ng Ä�ến Khách hàng: Khách hàng là trá»�ng tâm, tôn trá»�ng sá»± lá»±a chá»�n của Khách hàng và hết lòng phục vụ lợi ích của Khách hàng.
 • Sáng tạo: Chủ Ä�á»�ng nắm bắt nhu cầu của thá»� trÆ°á»�ng, tạo ra sản phẩm dá»�ch vụ khác biá»�t, thiết thá»±c và tiá»�n ích, Ä�á»�ng thá»�i liên tục cải tiến.
 • Tá»�c Ä�á»� phát triá»�n: Luôn duy trì chất lượng phục vụ á»� vá»� trí Ä�ứng Ä�ầu trong lÄ©nh vá»±c cung cấp, vá»�i quy trình xá»­ lý nhanh chóng, Ä�Æ¡n giản và thuận tiá»�n.

QUY TẮC ỨNG XỬ

 • Thân thiá»�n: Luôn chào há»�i khách hàng và Ä�á»�ng nghiá»�p vá»�i thái Ä�á»� niá»�m ná»�, thân mật Ä�á»� tạo má»�i quan há»� thân thiá»�n vá»�i má»�i ngÆ°á»�i.
 • Chân thành: luôn có quy tắc ứng xá»­ chân thành Ä�á»� trá»� thành Công Ty Ä�áng tin cậy Ä�á»�i vá»�i tất cả khách hàng, nhân viên và nhà Ä�ầu tÆ°.
 • Trung thá»±c: Chúng tôi cam kết sản phẩm Ä�ầy Ä�ủ vá»� sá»� lượng, ngon, thẩm mỹ, hợp vá»� sinh, giá cả hợp lý, Ä�úng giá»� và thuận tiá»�n.
 • Chuyên nghiá»�p: Ä�á»�i ngÅ© nhân viên có trình Ä�á»� chuyên môn, nghiá»�p vụ vững vàng. VÄ�n hóa ứng xá»­ chuẩn má»±c.
 • Tinh thần tập thá»�: Ä�á»� cao tinh thần tập thá»� Ä�á»� tá»�i Ä�a hóa lợi ích mang lại cho khách hàng. Chúng tôi luôn xem mình là ngÆ°á»�i chủ của Công ty và luôn Ä�ặt sá»± thành công lâu dài của Công ty lên Ä�ầu trong má»�i hành xá»­.

MẠNG LƯá»�I CUNG CẤP - GIAO HÀNG TẬN NÆ I.

 • Khu vá»±c Thành phá»� Há»� Chí Minh
 • Má»�t sá»� tá»�nh lân cận cách Thành Phá»� 40 km nhÆ°: Bình DÆ°Æ¡ng, Long An, Ä�á»�ng Nai.
Hỗ trợ 24/24
  • Tư Vấn Viên
   0969 350496 Mr Tuấn
  • Kinh Doanh
   0888 068 179
  • Kinh Doanh
Xem nhiều
Lịch 2015 (Ất Mùi)
Facebook

Top
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 0888 068 179
Kinh Doanh : 0969 350 496
Kỷ Thuật :
Điện Thoại : 08 3831 4028
Hotline : 0888 068 179

close
x